Komission antama maksamaton perintämääräys

Komission asetuksessa 702/2014 (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) kohdassa 15 on todettu, että tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä tuki tuensaajalle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on todettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi, lukuun ottamatta tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettua tukea. On hyvä huomata, että komission antamalla maksamattomalla perintämääräyksellä ei tarkoiteta esimerkiksi tavallista maataloustukien, investointitukien tai sukupolvenvaihdostukien takaisinperintäpäätöstä.

Maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen ulkopuolelle jäävät tukijärjestelmät, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois yksittäisen tuen maksamista yritykselle, jolle on annettu perintämääräys tuen sääntöjenvastaisuutta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan aiemman komission päätöksen perusteella;

b) tapauskohtainen tuki sellaisen yrityksen hyväksi, jolle on annettu perintämääräys tuen sääntöjenvastaisuutta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan aiemman komission päätöksen perusteella.

  • Lomituspalveluita ei siis voi antaa maatalousyritykselle, jolla on komission antama maksamaton perintämääräys.
Päivitetty 01.12.2015