Ennen vanhuuseläkeikää

Pääsäännön mukaan vanhuuseläke voidaan myöntää vasta sen jälkeen kun oman ikäluokan mukainen vanhuuseläkeikä on täyttynyt.

Osittainen vanhuuseläke
Osittainen vanhuuseläke voidaan myöntää jo 61 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Sen määrä on neljännes tai puolet siitä eläkkeestä, joka on karttunut sen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä. Ennen oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttymistä alkavaan eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, jonka suuruus on 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohden.

Työttömälle 62-vuotiaana
Pitkäaikaistyöttömälle, joka on syntynyt ennen vuotta 1958, voidaan myöntää vanhuuseläke jo 62 vuoden iästä lukien. Edellytyksenä on, että hän on saanut työttömyyspäivärahaa vähintään yhdeltä ns. lisäpäivältä vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Tässä tapauksessa vanhuuseläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä, vaikka sen maksaminen alkaa ennen oman ikäluokan mukaista alinta vanhuuseläkeikää.

Lisäeläke tai lisäeläkejärjestely
Työnantaja on voinut aikaisemmin ottaa työntekijöilleen lisäeläkevakuutuksen, johon liittyy mahdollisuus jäädä eläkkeelle ennen lakisääteisen eläkeiän täyttämistä. Lisäeläkejärjestelyt on nyt lakkautettu, mutta joissakin tilanteissa työntekijällä voi olla edelleen mahdollisuus jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisemman vakuutuksen mukaisesti.

Tällaisen vakuutuksen rinnalla työntekijällä on mahdollisuus ottaa myös MYEL-eläke samasta ajankohdasta lukien muun eläkkeen kanssa. MYEL-vanhuuseläkkeeseen tulee kuitenkin varhennusvähennys, jonka suuruus on 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohden oman ikäluokan mukaisesta alimmasta vanhuuseläkeiästä laskettuna.

Julkisen sektorin eläkkeet
Eläkeikää koskevat säännökset ovat nykyisin yhtenäiset koko työeläkejärjestelmässä.  Aikaisemmin julkisella sektorilla oli ammattikohtaisia eläkeikiä ja muita säännöksiä, jotka voivat edelleen vaikuttaa niin, että eläkeikä julkisen sektorin palveluksessa on alempi kuin työeläkejärjestelmässä muutoin. Oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle ennen oman ikäluokan mukaista alinta vanhuuseläkeikää on lakikohtainen. MYEL-eläkettä ei voida myöntää vanhuuseläkkeenä ennen oman ikäluokan mukaista alinta vanhuuseläkeikää, vaikka oikeus siihen olisi julkisen sektorin myöntämän eläkkeen osalta.

Päivitetty 30.12.2016