Eläkkeen määrä

MYEL-eläke
MYEL-eläkkeen määrä perustuu siihen työtuloon, joka on ollut voimassa MYEL-vakuutusaikana. MYEL-eläkettä ei lasketa viimeksi voimassaolleen työtulon perusteella, vaan jokainen työtulojakso vaikuttaa MYEL-eläkkeen määrään omalla painoarvollaan.

Vuoden 2017 alusta voimassaolevien säännösten mukaan eläkettä karttuu 1,5 % työtulosta. Lisäksi uusien säännösten voimaantulovaiheeseen liittyy erityissäännös, jonka mukaan eläkettä karttuu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti 1,7 %. Tämä säännös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Ennen vuotta 2017 karttuneen eläkkeen osalta noudatetaan niitä karttumista koskevia säännöksiä, jotka ovat olleet voimassa eri aikoina. Aikaisemmin karttunut eläke korotetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Myös maksamatta jääneet MYEL-vakuutusmaksut voivat vaikuttaa eläkkeen määrään.  Eläkettä maksetaan vain siltä osin mikä vastaa maksettujen vakuutusmaksujen suhdetta kaikkiin vakuutusmaksuihin.  Lisäksi on otettava huomioon, ettei ennen vuotta 2005 eläkettä karttunut 23 vuoden iän täyttämistä edeltävältä ajalta.

Muut eläkkeet
Työeläkejärjestelmässä noudatetaan yleensä ns. viimeisen laitoksen periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mela käsittelee eläkehakemuksen ja antaa yhteisen päätöksen myös muiden eläkelakien, ei pelkästään MYELin osalta.

Eläkkeen määräytymistä koskevat säännökset ovat pääsääntöisesti yhdenmukaiset eri lakien osalta. Siltä osin kuin säännökset eroavat toisistaan, noudatetaan eri lakien perusteella myönnettävien eläkkeiden osalta kunkin lain omia säännöksiä.

Viimeisen laitoksen periaate ei ole ehdoton. Eräissä tapauksissa toinen eläkelaitos antaa oman eläkkeensä osalta erillisen päätöksen.

Eläkkeestä vähennettävät etuudet
Eri sosiaalivakuutusjärjestelmistä maksettavat korvaukset vaikuttavat toisiinsa. Jos eläkkeensaaja saa ansionmenetyskorvausta tapaturma- ja ammattitauti -, liikennevakuutus- tai sotilastapaturmalain taikka jonkin muun ns. ensisijaisen korvausjärjestelmän perusteella, vähennetään se yleensä työeläkkeestä.

Elinaikakerroin
Elinaikakerroin on vanhuuseläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla varaudutaan eliniän pitenemiseen. Mikäli keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää jonkin verran kuukausieläkkeitä. Kerroin toimii molempiin suuntiin eli jos elinikä lyhenee, se suurentaa kuukausieläkkeitä. Elinaikakerrointa sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Kerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä käyttäen viiden edellisen vuoden kuolevuustilastoja. Tällä kertoimella kerrotaan alkava vanhuuseläke riippumatta siitä, missä iässä henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle.

Vuodelle 2019 sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut kertoimeksi 0.95722.

Arvio elinaikakertoimen suuruudesta eri ikäluokille

SyntymävuosiElinaikakerroin
19600,945
19650,924
19700,913
19750,904
19800,897
Päivitetty 27.12.2018