Lomituspalvelut

Oikeus sijaisapuun
Sijaisapua voidaan myöntää silloin, kun kotieläintuotantoa harjoittava maatalousyrittäjä on estynyt hoitamasta työtään väliaikaisesti esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Myös sivutoimisesti kotieläintaloutta harjoittava maatalousyrittäjä voi saada sijaisapua.

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva
Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavalla ei ole oikeutta lomituspalveluihin. Oikeus sijaisapuun päättyy seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun eläkepäätös on postitettu Melasta eläkkeensaajalle. Tämän jälkeen eläkkeensaajalla voi olla oikeus sijaisapuun yritystoiminnan jatkamisen tai yritystoiminnasta luopumisen vaatimia järjestelyjä varten (enintään 60 päivän ajaksi seuraavien kuuden kuukauden aikana). Eläkkeensaajan on sovittava tuotannon järjestämistä annettavasta sijaisavusta lomatoimiston kanssa erikseen. Tällä perusteella annetusta sijaisavusta peritään kiinteä sijaisapumaksu, jonka suuruus vuonna 2019 on 13,93 euroa/h. Maksua tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva
Osatyökyvyttömyyseläkettä saavalla voi olla oikeus vuosilomaan, jos hän jatkaa kotieläintuotannon harjoittamista ja hänellä on eläkkeen rinnalla pakollinen MYEL-vakuutus. Jäljellä olevaan työosuuteen voi saada sijaisapua. Oikeus sijaisapuun päättyy kuitenkin edellä kerrotulla tavalla, jos MYEL-vakuuttamisen edellytykset eivät täyty enää eläkkeen rinnalla.

Täydellä kuntoutustuella oleva
Täyttä työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea saavalla maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta vuosilomaan. Sen sijaan kotieläintuotantoa harjoittavalla maatalousyrittäjällä on oikeus sijaisapuun, jos on todennäköistä, että yrittäjä tulee palaamaan myöhemmin niihin tehtäviin, joiden tekemiseen sijaisapua on annettu. Sijaisapua voi saada tällä perusteella enintään kolmen vuoden ajan eläketapahtumapäivästä lukien.

Osakuntoutustuella oleva
Osakuntoutustukea saavalla maatalousyrittäjällä voi olla oikeus sekä vuosilomaan että sijaisapuun.

Poronhoitajat
Poronhoitajalla on oikeus saada korvausta niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat sijaisavun järjestämisestä poronhoitajan sairastuttua tai tapaturman satuttua. Poronhoitajalla voi olla oikeus sijaisapuun osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen aikana, mutta ei silloin kun etuus on myönnetty täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai täyden eläkkeen suuruisena kuntoutustukena.

Päivitetty 27.12.2018