Eläkkeen karttuminen

Työeläkettä karttuu 18-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen MYELin mukaisesta, kullekin kalenterivuodelle lasketusta kokonaistyötulosta. Työtulo tarkistetaan palkkakertoimella sen vuoden tasoon, jona maatalousyrittäjä siirtyy eläkkeelle.

Vuoden 2017 alusta lukien eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Lainmuutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan eläkettä karttuu kuitenkin 53–62 -vuotiaille 1,7 prosenttia vuodessa vuoden 2025 loppuun asti. Eläke vuotta 2017 edeltävältä ajalta lasketaan aikaisemmin voimassaolleiden karttumien mukaisesti.

Eläkkeellä työskentelystä uutta eläkettä
Jo eläkettä saavalle ja työskentelyä jatkavalle karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Siirtymäajan korotettu karttuma ei koske eläkeaikana tehtyä työtä. Eläkkeen aikana karttunut uusi eläke lisätään eläkkeeseen hakemuksesta siinä vaiheessa, kun se muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Eläkettä myös sosiaalietuuksista
Eläkettä karttuu myös siltä ajalta, jonka aikana työskentely ei ole mahdollista opiskelun, sairauden, työttömyyden, vanhempainvapaan tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Tuleva aika työkyvyttömyyseläkkeissä
Jos vakuutettu jää eläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää, hänelle karttuu eläkettä myös eläketapahtuman ja eläkeiän täyttämisen väliseltä ajalta (ns. tulevalta ajalta).

Tulevan ajan karttuma on eläketapahtumavuoden alusta lukien 1,5 prosenttia oman ikäluokan mukaiseen alimpaan vanhuuseläkeikään asti. Tulevan ajan ansio lasketaan eläketapahtumaa edeltävien viiden vuoden ansioiden perusteella.

MYEL-toiminnan päättyminen
Oikeus eläkkeeseen säilyy, vaikka MYEL-toiminta päättyisi ennen eläkkeen alkamista. Vakuutuksen voimassaoloaikana karttunut eläke on rekisteröity ja se korotetaan eläkkeen alkaessa palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Menettely on samanlainen siitä riippumatta, myöntääkö eläkkeen aikanaan Mela vai jokin toinen eläkelaitos.

Päivitetty 30.12.2016