Eläkkeen määrä

Osittainen vanhuuseläke lasketaan aina sen eläkkeen perusteella, joka eläkkeenhakijalle on karttunut osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Eläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikkien työeläkelakien mukaiset eläkkeet, osittaista vanhuuseläkettä ei voi saada erikseen MYELin tai jonkin muun eläkelain mukaan laskettuna.

Eläkeosuudet 
Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on oman valintasi mukaisesti joko 25 % tai 50 % karttuneesta eläkkeestä. Niin ikään on mahdollista ottaa eläkkeestä ensin 25 % ja myöhemmin toinen 25 %, mutta yhteensä siis enintään 50 %.

Varhennusvähennys
Jos osittainen vanhuuseläke alkaa ennen oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämistä, tehdään siihen varhennusvähennys, jonka määrä on 0,4 % kuukaudessa omasta vanhuuseläkeiästä laskettuna.

Lykkäyskorotus
Jos osittainen vanhuuseläke alkaa oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen, korotetaan sitä 0,4 % jokaista myöhennettyä kuukautta kohden omasta vanhuuseläkeiästä lukien.

Kaksi osuutta
Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen kahdesta eri ajankohdasta (ensin 25 % ja myöhemmin 25 %), myös myöhemmin myönnettävä osuus myönnetään samasta karttumasta kuin ensimmäinen osuus.  Jos osuudet alkavat eri vuosina, korotetaan myöhemmin myönnettävä osuus palkkakertoimella sen alkamisvuoden tasoon.

Varhennusvähennys ja lykkäyskorotus käyttäytyvät kummankin osuuden osalta itsenäisesti sen mukaan, kuinka kumpikin osuus on alkanut suhteessa oman ikäluokan mukaiseen alimpaan vanhuuseläkeikään. On myös mahdollista, että toisessa osuudessa on varhennusvähennys ja toisessa lykkäyskorotus, jos toinen osuus on alkanut ennen ja toinen sen jälkeen, kun oman ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä on täyttynyt.

Päivitetty 30.12.2016