Poronhoitaja

Poronomistaja vakuutetaan MYELin mukaan, jos hän tekee poronhoitotyötä omaan tai paliskunnan lukuun. Poronhoitajan puoliso kuuluu vakuutukseen, jos hän osallistuu poronhoitotyöhön.

Poronhoitotyötä on
Poronhoitotyötä on paliskunnan lukuun tehty työ, kuten porojen paimentaminen, tarhaus ja erottelu. Myös teurastus ja merkintä sekä aitatyöt sekä poroisännän ja rahastonhoitajan työ ovat poronhoitotyötä. Lisäksi paliskunnan kirjanpidon ulkopuolella tehty työ, kuten porojen tarhaus, talvirehun keruu ja varastointi sekä erotustyö on MYEL-vakuutettavaa työtä.

Vakuutus on pakollinen
Poronhoitajan pitää ottaa vakuutus, jos hänen vuotuinen työtulonsa on vähintään 3 900 euroa (v. 2019). Jos työtulo jää alle tämän rajan, MYEL-vakuutuksen ja työajan MATA-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena.

Perheenjäsenen vakuutus
Poronhoitajan perheenjäsenenä vakuutetaan henkilö, jolla ei ole omistuksessaan yhtään poroa, mutta joka tekee poronhoitotyötä paliskunnassa samaan perheeseen kuuluvan poronomistajan kanssa. Perheenjäsenen työtuloksi vahvistetaan hänelle maksettu palkka luontaisetuineen. Perheenjäsenen pitää ottaa vakuutus, vaikka palkkaa ei työskentelystä huolimatta maksettaisikaan. Tällöin työtulona käytetään työpanoksen määrää.

Poronhoitajan sijaisapu
Poronhoitajalla on mahdollisuus saada sijaisapukorvausta, kun hän sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta järjestää itselleen sijaisapua poronhoitotöihin.

Päivitetty 27.12.2018