Eläkkeensaaja

Jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu myös eläkkeellä ollessa, eläkkeensaajan MYEL-vakuutus jatkuu. Vakuutus on yleensä pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät.

Osittainen vanhuuseläke (OVE)
Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen tai sen jatkumiseen millään tavalla. Vakuutus voi päättyä tai jatkua ja se voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen siitä riippuen, jatkaako OVE:n saaja MYEL-toimintaa ja missä laajuudessa sen jälkeen, kun hän on jäänyt osittaiselle vanhuuseläkkeelle.

Vanhuuseläke
Kun maatalousyrittäjä jää vanhuuseläkkeelle, pakollinen MYEL-vakuutus päättyy. Vanhuuseläkkeen saaja voi ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen, jos hän jatkaa työskentelyään maataloudessa ja vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Vakuutus päättyy työskentelyn loputtua tai viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta. Eläkkeen uudesta vakuutuksesta saa 68-vuotiaana ja vakuutetun pitää hakea sitä erikseen.

Täysi ja osatyökyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva vakuutetaan sillä työpanoksen osalla, jolla hän jatkaa työskentelyään maataloudessa. Jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät, MYEL-vakuutus on pakollinen. Jos vuotuinen työtulo jää alle MYEL:n alarajan (3 900 euroa v. 2019), vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Muutos vakuutukseen tehdään yleensä eläketapahtumasta eli työkyvyttömyyden alkamisesta lukien.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana karttunut eläke lisätään hakemuksesta jo olemassa olevaan eläkkeeseen, kun se muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Työuraeläke
Työuraeläkkeen saaja voi jatkaa työskentelyä ansiotulorajan puitteissa. MYEL-vakuutus voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen työtulon määrästä riippuen.

Kuntoutustuki
Kuntoutustuella oleva vakuutetaan sillä työpanoksella, jolla hän jatkaa työskentelyään maataloudessa. Kuntoutustuen päättyessä työpanoksen muutoksesta pitää ilmoittaa Melaan, jotta työtulo saadaan korjattua oikealle tasolle. Jos kuntoutustuen saajalla ei ollut MYEL-vakuutusta voimassa, vakuuttamistilanne kannattaa selvittää heti, kun henkilö palaa maatalousyrittäjätyöhön.

Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkkeellä olevan yrittäjän MYEL-vakuutus jatkuu, jos hän jatkaa maatalousyrittäjätoimintaansa. Työtulon taso määritellään osa-aikaeläkettä määrättäessä.

Uinuva luopumistuki
Uinuvalla luopumistuella oleva voi ottaa perheenjäsenen MYEL-vakuutuksen, jos hän jatkaa työskentelyään tilalla. Jos palkkaa maksetaan vähintään 3 900 euroa vuodessa (2019), vakuutus on pakollinen.

MYEL-vakuutus ei voi olla voimassa enää sen jälkeen, kun luopumistuen maksaminen on alkanut.

MATA-turva
MATA-vakuutus on voimassa automaattisesti aina pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla. Jos pakollisen vakuuttamisen edellytykset eivät täyty, MATA-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena, jos MYEL-toiminta jatkuu edelleen.

Lomituspalvelut
MYEL-vakuutettu eläkkeensaaja voi eräissä tapauksissa olla oikeutettu myös lomituspalveluihin.

Päivitetty 27.12.2018