Luovutuksensaajan sitoumukset

Maatilan sukupolvenvaihdosluovutuksensaaja
Luopumistukitilan luovutuksensaaja sitoutuu viljelemään tilaa niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea. Sitoumusaika on aina vähintään viisi vuotta. Sitoumuksen voimaantulon jälkeen sitä ei voi enää purkaa.

Luovutuksensaajan on asuttava tilalla tai sellaisella etäisyydellä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuksi ottaen huomioon eläinsuojelulain säännökset. Tämän vuoksi viljanviljelytilalla asumisetäisyys voi olla pidempi kuin karjataloustilalla. Jos luovutuksensaaja on suorittamassa asevelvollisuutta tai opiskelemassa ja hän asuu muualla, luopumistuki voi alkaa vasta, kun hän palaa tilalle asumaan.

Lisämaapellon ostaja
Luopumistukitilalta lisämaata sukupolvenvaihdoksen kaltaisella luovutuksella hankkinut sitoutuu viljelemään luopumistukitilan peltoa niin kauan kuin jollekin luopujista maksetaan luopumistukea. Sitoumusaika on aina vähintään viisi vuotta.

Useampi luovutuksensaaja
Jos luovutuksensaaja on hankkinut luopumistukitilan tai sukupolvenvaihdoksen kaltaisella luovutuksella lisämaan yhdessä avio- tai MYEL-vakuutetun avopuolisonsa kanssa, riittää, että luovutuksensaaja täyttää kaikki sitoumuksen velvoitteet. Puoliso sitoutuu siihen, että viljelmä pidetään koko sitoumusajan jakamattomana.

Jos luovutuksensaaja hankkii luopumistukitilan tai lisämaan yhdessä jonkun muun kuin puolison kanssa, molempien pitää täyttää kaikki sitoumuksen velvoitteet. Viljelmä on myös pidettävä jakamattomana koko sitoumusajan.

Jos luopujien pellot on jaettu sukupolvenvaihdosehdoin tai sukupolvenvaihdoksen kaltaisella luovutuksella lisämaaksi usealle viljelijälle erikseen viljeltäväksi, jokainen vastaa omasta sitoumuksestaan.

Porotalouden luovutuksensaaja
Porotalouden sukupolvenvaihdoksissa tai lisäporoluovutuksissa luovutuksensaaja sitoutuu harjoittamaan porotaloutta niin kauan kuin jollekin luopujista maksetaan luopumistukea. Sitoumusaika on aina vähintään viisi vuotta. Sitoumuksen voimaantulon jälkeen sitä ei voi enää purkaa.

Sitoumuksen kesto
Sitoumus astuu voimaan luopumistuen alkamisesta. Se on voimassa niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta.

Sitoumuksen täyttämisen voi keskeyttää asevelvollisuuden suorittamisen, maatilatalouden tai maa- tai porotaloutta tukevien ammattiopintojen tai muun hyväksyttävän syyn takia. Jos keskeytys kestää yli vuoden, sitoumusaikaa pidennetään vastaavalla ajalla.

Jos vastuu tilanhoidosta siirtyy keskeytysajaksi luopumistuen saajalle, joudutaan tuen maksatus yleensä keskeyttämään vastaavaksi ajaksi.

Sitoumuksen laiminlyönti
Jos luovutuksensaaja toimii vastoin antamaansa sitoumusta, Mela perii häneltä luopumistuen pääoma-arvon. Jos sitoumuksen laiminlyönti on vähäinen tai ilmenee painavia kohtuusnäkökohtia, pääoma-arvo voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä.

Muutokset tilalla
Jos luovutuksensaaja suunnittelee sitoumusaikana muutoksia pellon käytössä tai omassa työskentelyssään, hänen kannattaa ottaa yhteyttä Melaan. Mela antaa valituskelpoisen ennakkopäätöksen siitä, onko suunniteltu muutos sitoumuksen vastainen.

Päivitetty 16.01.2013