Luopumistuella ollessa

Kun yrittäjä jää luopumistuelle, hän ei voi enää harjoittaa maa- tai porotaloutta eikä tehdä metsätalouden hankintatöitä. Hän voi kuitenkin tehdä eräitä metsän käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä. Katso Sallitut metsätyöt.

Luopujille voi jäädä
Luopujien omistukseen voi jäädä kahden hehtaarin suuruinen peltoalue ja he voivat pitää lemmikkieläimiä sekä enintään kahta hevosta tai kuutta poroa. Luopujat voivat käyttää peltoaluetta kasvitarhamaana, mutta muutoin sitä ei ole mahdollista viljellä omaan lukuun.

Ansiotuloraja
Luopumistuella ollessa voi tehdä rajoitetusti palkkatöitä tai harjoittaa pienimuotoista yrittäjätoimintaa, mutta näistä ansiotöistä saatavien ansiotulojen pitää jäädä alle ansiotulorajan. Ansiotuloraja vuonna 2019 on 741,96 euroa kuukaudessa. Tuloraja nousee vuosittain palkkakertoimen mukaan.

Ansiotuloa ovat työ- ja virkasuhteesta, yrittäjätoiminnasta ja muista kuin kunnallisista luottamustoimista saatavat tulot. Ansiotuloja tarkastellaan kuukausitasolla työskentelykuukauden perusteella.

Ansiotuloksi ei katsota varastossa olevan viljan myyntiä eikä jaksotettuja kotieläinten myyntituloja. Ansiotuloa ei myöskään ole luopujan itselleen maksama ns. "oma eläke".

Jos ansiotuloraja ylittyy
Jos ansiotuloraja ylittyy, luopumistuen maksu keskeytetään ja liikaa maksettu luopumistuki peritään takaisin. Tulorajan ylityksestä ja ansioiden vähenemisestä takaisin tulorajan alle on heti ilmoitettava Melaan.

Luopumistuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi
Jos luopuminen on tapahtunut:

  • 2000–2006, luopumistuen perusmäärän maksaminen päättyy täytettyäsi 65 vuotta. Muusta työstä karttuneen vanhuuseläkkeen voit hakea maksuun oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa eläkeiässä. Tällöin luopumistuen täydennysosan maksaminen päättyy. Luopumistuen mukaiset sitoumukset ovat kuitenkin voimassa 65-vuotiaaksi asti.
  • 2007 tai sen jälkeen, luopumistuen perusmäärä muuttuu MYEL-vanhuuseläkkeeksi täyttäessäsi 63 vuotta. Luopumistuen täydennysosan maksaminen voi jatkua 65 vuoden ikään asti, jos et hae muusta työstä karttunutta eläkettä aikaisemmin.

Luopumistuki on veronalaista tuloa.

Päivitetty 27.12.2018