Luopumistuella ollessa

Kun yrittäjä jää luopumistuelle, hän ei voi enää harjoittaa maa- tai porotaloutta eikä tehdä metsätalouden hankintatöitä. Hän voi kuitenkin tehdä eräitä metsän käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä. Katso Sallitut metsätyöt.

Luopujille voi jäädä
Luopujien omistukseen voi jäädä kahden hehtaarin suuruinen peltoalue ja he voivat pitää lemmikkieläimiä sekä enintään kahta hevosta tai kuutta poroa. Luopujat voivat käyttää peltoaluetta kasvitarhamaana, mutta muutoin sitä ei ole mahdollista viljellä omaan lukuun.

Ansiotuloraja
Luopumistuella ollessa voi tehdä rajoitetusti palkkatöitä tai harjoittaa pienimuotoista yrittäjätoimintaa, mutta näistä ansiotöistä saatavien ansiotulojen pitää jäädä alle ansiotulorajan. Ansiotuloraja vuonna 2017 on 727,29 euroa kuukaudessa. Tuloraja nousee vuosittain palkkakertoimen mukaan.

Ansiotuloa ovat työ- ja virkasuhteesta, yrittäjätoiminnasta ja muista kuin kunnallisista luottamustoimista saatavat tulot. Ansiotuloja tarkastellaan kuukausitasolla työskentelykuukauden perusteella.

Ansiotuloksi ei katsota varastossa olevan viljan myyntiä eikä jaksotettuja kotieläinten myyntituloja. Ansiotuloa ei myöskään ole luopujan itselleen maksama ns. "oma eläke".

Jos ansiotuloraja ylittyy
Jos ansiotuloraja ylittyy, luopumistuen maksu keskeytetään ja liikaa maksettu luopumistuki peritään takaisin. Tulorajan ylityksestä ja ansioiden vähenemisestä takaisin tulorajan alle on heti ilmoitettava Melaan.

Luopumistuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi
Jos luopumistuki on myönnetty vuonna 2007 tai tai sen jälkeen, luopumistuen perusmäärää maksetaan 63 vuoden iän täyttämiseen saakka, jonka jälkeen se muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Täydennysosan maksaminen jatkuu MYEL-vanhuuseläkkeen rinnalla 65 vuoden ikään saakka. Täydennysosa lakkaa, jos vanhuuseläke myönnetään myös jonkin muun lain kuin MYELin perusteella.

Jos luopumistuki on myönnetty ennen vuotta 2007 voimassa olleiden säännösten perusteella, luopumistukea maksetaan 65 vuoden iän täyttämiseen saakka, jonka jälkeen luopumistuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Muun kuin MYELin mukaisen vanhuuseläkkeen voi saada maksuun oman ikäluokkansa mukaisessa eläkeiässä, mutta se johtaa täydennysosan lakkaamiseen.

Luopumistuki on veronalaista tuloa.

Päivitetty 29.12.2016