Sukupolvenvaihdosluovutus

Porotalouden sukupolvenvaihdosluovutuksessa luopuja ja hänen avio- tai hänen MYEL-vakuutettu avopuolisonsa luovuttavat omistamansa porot. Tuotantoon käytetyt rakennukset ja rakennelmat on myös luovutettava. Luovutuksen jälkeen jatkajalle tulee muodostua vähintään 80 poron karja. Huomioon otetaan jatkajan jo mahdollisesti ennestään omistamat porot. Itselleen luopujat voivat jättää kuusi poroa.

Jos sukupolvenvaihdosluovutuksessa on useampi luovutuksensaaja, kullekin luovutuksensaajalle pitää muodostua vähintään 150 poron porokarja.

Sukupolvenvaihdoksessa luovutuksensaajana ei voi olla henkilö, joka on saanut porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisen aloitustuen. Tällöin voi kuitenkin tulla kyseeseen lisäporoluovutus.

Sukupolvenvaihdosluovutuksensaajan ikä
Sukupolvenvaihdosluovutuksensaajan tulee luopumishetkellä olla alle 40-vuotias. Porotaloutta jatkavan ei tarvitse olla luopujien sukulainen eikä ennestään porotaloutta harjoittava.

Koulutus
Luovutuksensaajalla pitää olla riittävä ammatillinen pätevyys porotalouden harjoittamiseen. Tällaisena pidetään vähintään toisen asteen ammatillista luonnonvara-alan koulutusta tai muuta vastaavaa koulutusta.

Jos koulutusta ei ole, vaaditaan kolmen vuoden työkokemusta porotaloudesta sekä vähintään 20 opintoviikon tai 30 opintopisteen lisäkoulutusta porotalousyrityksen kannalta tarkoituksenmukaiselta alalta. Tästä koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa tai 15 opintopistettä on oltava taloudellista koulutusta. Koulutusvaatimuksen täyttymisen voi osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla. Jos koulutusvaatimus ei täyty luopumishetkellä, luovutuksensaajan on sitouduttava hankkimaan riittävä koulutus kahden kalenterivuoden aikana luopumisesta.

Luovutuksensaajan sivutulot
Luovutuksensaajan pysyväisluonteiset sivutulot eivät luopumishetkellä saa ylittää 60 000 euroa vuodessa.

Luovutuksensaajan sitoumus
Jatkajan on sitouduttava harjoittamaan porotaloutta niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta.

Päivitetty 28.10.2015