Yhtiömuotoinen luovutus

Luopumistuki sukupolvenvaihdosluovutuksen perusteella voi olla mahdollinen, jos luopuja harjoittaa yhtiömuotoista maataloutta tai jos maatila luovutetaan maataloutta harjoittavalle yhtiölle. Luopumistuen voi saada 60-vuotiaana.

Yhtiöitä koskevissa luopumisissa yhtenä edellytyksenä on, että yhtiömuotoista maataloutta harjoittavat henkilöt täyttävät MYEL-vakuuttamisen ehdot. Yhtiömuotona voi olla osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Yhtiö voi myös luovuttaa maatilan pellot ja tuotantorakennukset kiinteistöluovutuksena luonnolliselle henkilölle. Yrityksen toiminta ei tällöin jatku yhtiömuotoisena.

Sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä
Sukupolvenvaihdosluovutus osakeyhtiömuotoisesta toiminnasta tapahtuu siten, että yhtiön kaikki osakkeet luovutetaan luovutuksensaajalle, jonka on täytettävä kaikki luovutuksensaajaa koskevat ehdot. Luovutuksensaaja myös sitoutuu pitämään omistuksessaan sellaisen määrän osakkeita, että hänellä on niiden perusteella määräysvalta osakeyhtiössä niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, kuitenkin vähintään viisi vuotta. Määräysvalta merkitsee, että yli puolet yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamista äänistä on luovutuksensaajan ja hänen puolisonsa omistuksessa. Luovutuksensaajalle pitää vahvistaa yhtiön toiminnasta MYEL-vakuutus.

Sukupolvenvaihdos avoimessa tai kommandiittiyhtiössä
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sukupolvenvaihdoksessa luopuja luovuttaa yhtiöosuutensa luovutuksensaajalle, jonka on täytettävä kaikki luovutuksensaajaa koskevat ehdot. Luovutuksensaaja myös sitoutuu olemaan luovuttamatta yhtiöosuuttaan ja toimimaan yhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, kuitenkin aina vähintään viiden vuoden ajan. Luovutuksensaajalle pitää vahvistaa yhtiön toiminnasta MYEL-vakuutus.

Sukupolvenvaihdos suoraan yhtiölle
Luonnollisena henkilönä maataloutta harjoittava luopuja voi myös luovuttaa omistamansa maatilan sukupolvenvaihdosluovutuksella suoraan maataloutta harjoittavalle osakeyhtiölle tai maataloutta harjoittavalle henkilöyhtiölle. Luovutus voidaan tehdä myös perustettavan osakeyhtiön lukuun. Luopumisen kohteena olevaa maatilaa ei kuitenkaan voi siirtää yhtiöltä yhtiölle.

Luovutus osakeyhtiölle
Maatilan hankkivalla osakeyhtiöllä määräysvalta tulee olla luovutuksensaajalla. Yhtiön toiminnan tulee olla MYEL-toimintaa ja luovutuksensaajan on otettava tästä MYEL-vakuutus. Luovutuksensaajan on täytettävä kaikki luovutuksensaajaa koskevat ehdot ja sitouduttava pitämään omistuksessaan sellainen määrä osakkeita, että hänellä on niiden perusteella määräysvalta yhtiössä niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, kuitenkin aina vähintään viiden vuoden ajan.

Luovutus henkilöyhtiölle
Maatilan hankkivassa henkilöyhtiössä kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten on täytettävä sukupolvenvaihdosjatkajaa koskevat ehdot ja sitouduttava olemaan luovuttamatta yhtiöosuuttaan niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta. Yhtiön toiminnan on oltava MYEL-toimintaa ja vastuunalaisten yhtiömiesten on otettava toiminnastaan MYEL-vakuutus.

Viljelysitoumukset
Maatalouden harjoittamista jatkava yhtiö sitoutuu pitämään maatilan omistuksessaan ja viljelemään sitä koko sitoumusajan, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta. Yhtiö myös sitoutuu täyttämään tilan taloudellista elinkelpoisuutta koskevat edellytykset sekä tuotantosuuntansa mukaiset ympäristöä ja eläintensuojelua koskevat vaatimukset. Jos tila ei ole luovutushetkellä elinkelpoinen, yhtiön on esitettävä suunnitelma maatilan kehittämistoimenpiteistä ja annettava sitoumus siitä, että maatilan ehdot elinkelpoisuudesta täyttyvät viimeistään kolmen luopumista seuraavan vuoden aikana.

Luovutuksensaaja sitoutuu lisäksi henkilökohtaisesti viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai sellaisella etäisyydellä tilasta, että se tulee asianmukaisesti hoidetuksi. Luovutuksensaajan tulee myös täyttää ammattitaitovaatimus. Jos koulutusvaatimus ei täyty vielä hakemisajankohtana, tulee luovutuksensaajan sitoutua hankkimaan puuttuva koulutus kahden kalenterivuoden aikana luopumisesta.

Päivitetty 29.12.2016