Sukupolvenvaihdosluovutus

Sukupolvenvaihdosluovutuksessa maatilan peltojen ja tuotantorakennusten omistusoikeuden pitää siirtyä luovutuksensaajalle.

Luovutuksensaajia voi olla enintään kaksi puolisoineen. MYEL-vakuutettu avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon. Jos maatila luovutetaan puolisoille yhdessä viljeltäväksi, riittää, että toinen puolisoista täyttää sukupolvenvaihdosluovutuksensaajan ehdot. Toinen puolisoista sitoutuu siihen, että puolisot pitävät tilan jakamattomana omistuksessaan.

Luovutuksensaajan ikä ja koulutus
Sukupolvenvaihdostilan luovutuksensaajan on oltava luopumishetkellä alle 40-vuotias ja hänellä pitää olla tuotantosuuntaan soveltuva vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan koulutus tai muu vastaava koulutus. Riittävänä pidetään myös vähintään kolmen vuoden työkokemusta maatalouden harjoittamisesta, jos luovutuksensaajalla on lisäksi vähintään 20 opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus tilan toiminta huomioon ottaen tarkoituksenmukaiselta alalta. Opintoviikoista tai opintopisteistä vähintään puolet pitää olla taloudellista koulutusta. Koulutusvaatimuksen täyttymisen voi osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla.

Jos koulutusvaatimus ei täyty vielä hakemisajankohtana, tulee luovutuksensaajan sitoutua hankkimaan puuttuva koulutus kahden kalenterivuoden aikana luopumisesta.

Sivutulot
Luovutuksensaajan pysyväisluonteiset muut tulot eivät luopumishetkellä saa ylittää 60 000 euroa vuodessa. Puolison tulot eivät vaikuta tulorajaan.

Sitoumus
Luovutuksensaaja sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai sellaisella etäisyydellä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuksi niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea. Sitoumuksen kesto on kuitenkin aina vähintään viisi vuotta. Viljatilalla etäisyytenä voidaan pitää tavanomaista työssäkäyntietäisyyttä.

Sukupolvenvaihdoksessa luovutuksensaajana ei voi olla henkilö, joka on jo ennen luovutusta aloittanut tilanpidon jollain muulla tilalla ja saanut nuoren viljelijän aloitustuen tai käynnistystuen.

Maatilalta vaaditaan
Maatilan tulee olla taloudellisesti elinkelpoinen. Luovutuksensaajan on osoitettava elinkeinosuunnitelmalla, että luovutettavan maatilan yritystoiminnan tulo luovutusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana on kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden vähintään 15 000 euroa, josta vähintään 12 000 euroa vuodessa saadaan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta. Maatalouteen kohdistuvien poistojen määränä pidetään aina vähintään 5 000 euroa vuodessa. Elinkeinosuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus maatilan yritystoiminnasta.

Jos tila ei ole luovutushetkellä elinkelpoinen, luovutuksensaajan on esitettävä suunnitelma maatilan kehittämistoimenpiteistä ja annettava sitoumus siitä, että maatilan ehdot elinkelpoisuudesta täyttyvät viimeistään kolmen luopumista seuraavan vuoden aikana.

Elinkelpoisuuden lisäksi maatilan on täytettävä ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset. Käytännössä vaatimukset täyttyvät, jos luopujalle tai luovutuksensaajalle on maksettu tilatukea

Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen viljeltäväksi
Sukupolvenvaihdostila voidaan luovuttaa luovutuksensaajille myös erikseen viljeltäväksi. Tämä on mahdollista, jos erikseen luovutettavien tilojen yhdysviljely ei ole tarkoituksenmukaista siksi, että tilat sijaitsevat etäällä toisistaan ja niillä on eri tuotantosuunta. Kullakin tilalla pitää olla myös omat asuin- ja tuotantorakennukset. Lisäksi kunkin tilan pitää täyttää elinkelpoisuusvaatimus eli yritystulon pitää olla luovutusta seuraavien viiden vuoden ajan kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden vähintään 15 000 euroa, josta vähintään 12 000 euroa vuodessa saadaan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta ja vähimmäispoistojen määrä 5 000 euroa vuodessa.

Maatila voidaan luovuttaa erikseen viljeltäväksi myös, jos erikseen luovutettavilla maatiloilla on tarpeelliset tuotantorakennukset ja kunkin maatilan maataloudesta saatavan tulon on luovutusta seuraavien viiden vuoden ajan vähintään 30 000 euroa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden ja vähimmäispoistot 5 000 euroa vuodessa.

Maatilan jakaminen (maatalousyhtymät)
Jos luopuja yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa omistaa maatilan yhden tai useamman muun henkilön kanssa ja maatilaa viljellään yhdessä, sukupolvenvaihdosluovutus voidaan tehdä siten, että se koskee vain osaa maatilasta. Tällöin edellytetään, että yhteisesti omistetulta maatilalta saatava maataloustulo on vähintään 50 000 euroa vuodessa ja luovutuksensaajalle luovutettavan tilakokonaisuuden maataloustulo on luovutusta seuraavien viiden vuoden ajan vähintään 25 000 euroa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden ja vähimmäispoistot 5 000 euroa vuodessa.

Päivitetty 28.10.2015