Muut välilliset kustannukset

Sairausvakuutusmaksu

Apurahatyöskentelyn perusteella vahvistettu MYEL-työtulo vaikuttaa myös moniin Kelan maksamiin päivärahaetuisuuksiin. Tästä johtuen apurahansaaja on velvollinen maksamaan sairausvakuutuksen päiväraha- ja sairaanhoitomaksut, jotka peritään jälkikäteen verotuksen yhteydessä. Päivärahamaksu on 1,53 % työtulosta vuonna 2018. Sairaanhoitomaksua ei peritä vuonna 2018.

 

Yle-vero

Yle-veron suuruus riippuu kunakin kalenterivuonna ansaittujen tulojen määrästä. Näin ollen vakuutetun ansioiden kokonaistilanteesta riippuen MYEL-työtulo voi vaikuttaa Yle-veron suuruuteen. Yle-vero on 2,5 % ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tai tätä suuremmasta yrittäjän ja apurahansaajan työtulon yhteismäärästä, mutta enintään 163 euroa (v. 2018).

 

Verotuksen kautta perittäviin kustannuksiin liittyvistä tiedusteluista vastaa Verohallinto.

Päivitetty 05.01.2018