Muut välilliset kustannukset

Sairausvakuutusmaksu

Apurahatyöskentelyn perusteella vahvistettu MYEL-työtulo vaikuttaa myös moniin Kelan maksamiin päivärahaetuisuuksiin. Tästä johtuen apurahansaaja on velvollinen maksamaan sairausvakuutuksen päiväraha- ja sairaanhoitomaksut, jotka peritään jälkikäteen verotuksen yhteydessä. Päivärahamaksu on 1,58 % työtulosta vuonna 2017. Kilpailukykysopimuksen seurauksena sairaanhoitomaksua ei peritä lainkaan vuonna 2017.

 

Yle-vero

Yle-veron suuruus riippuu kunakin kalenterivuonna ansaittujen tulojen määrästä. Näin ollen vakuutetun ansioiden kokonaistilanteesta riippuen MYEL-työtulo voi vaikuttaa Yle-veron suuruuteen. Yle-vero on 0,68 % ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tai tätä suuremmasta yrittäjän ja apurahansaajan työtulon yhteismäärästä, mutta enintään 143 euroa (v. 2016 ja 2017). Jos Yle-veron määrä on alle 70 euroa, sitä ei määrätä.

 

Verotuksen kautta perittäviin kustannuksiin liittyvistä tiedusteluista vastaa Verohallinto.

Päivitetty 05.01.2017