Muutos apurahatyössä

Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan Melaan ja apurahan myöntäjälle mahdollisista vakuutuskauden aikana tapahtuvista käyttöajankohtaan, käyttötarkoitukseen tai työskentelymaahan liittyvistä muutoksista (lomake 4046 Hakemus olosuhdemuutoksesta). 

Apurahatyötä koskeva eläkevakuutus voidaan keskeyttää sairauden, kuntoutuksen, lapsen syntymän, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai toisen ansiotyön vuoksi.  Vakuutus voidaan keskeyttää, kun sen alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta. Lisäksi työskentelyn pitää keskeytyä vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahatyötä on oltava myös keskeytyksen jälkeen jäljellä neljä kuukautta.

Keskeyttäminen edellyttää aina, että apurahan myöntäjä on kirjallisesti hyväksynyt apurahatyön keskeyttämisen.

Edellytysten täyttyessä vakuutus keskeytetään apurahansaajan hakemuksesta työskentelyn keskeytysajankohtaa seuraavan kuukauden alusta. 

Vakuutus voidaan myös päättää ennenaikaisesti, mikäli apurahaa ei käytetä kokonaisuudessaan ja vakuutettu lopettaa apurahalla työskentelyn ennen vakuutuspäätöksellä ilmoitettua päättymispäivää. Apurahansaajan tulee ilmoittaa asiasta myös apurahanmyöntäjälle.

Ajan tasalla oleva tieto takaa oikean turvan tapaturman sattuessa tai päivärahaetuuden realisoituessa. Erityisesti ulkomailla tapahtuvan työskentelyn osalta kannattaa etukäteen varmistaa vakuutuksen voimassaolo.

Päivitetty 12.03.2018