Apurahan määrä ja työtulon määrittely

Vakuutushakemuksella sekä apurahan myöntäjän maatalousyrittäjän eläkelain 141 b § mukaisella ilmoituksella annettujen tietojen nojalla vakuutettavalle vahvistetaan ns. vuotuinen MYEL-työtulo, jonka mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja päivärahat. Työtuloa käytetään myös useiden muiden etuuksien, kuten liikennevakuutuksen päivärahan ja Kelan päivärahojen laskuperusteena. Työtulosta lasketaan myös vakuutusmaksut.

Työtulo lasketaan myönnetyn apurahan kokonaismäärästä kaavalla:

(myönnetyn apurahan bruttomäärä - kulut) x 360 / työskentelypäivien lukumäärä

Apurahansaajan laskuri

Kun MYEL-vakuutus vahvistetaan, rekisteröidään sen perusteinen vuosityöansio työsuhderekisteriin. Kyseinen rekisteri on pohjana kaikille henkilön sosiaaliturvaetuuksille (mm. vanhempainetuudet, sairaskorvaukset, työttömyysetuudet).

Aivan kuten muihinkin Suomen työeläkelakien mukaisiin tuloihin, myös MYEL-työtuloon tehdään vuoden vaihtuessa indeksitarkistus. Vakuutuspäätöksellä työtulo ilmaistaan aina päätöksen antamisvuoden tasossa.

Päivitetty 09.06.2014