Kulut

Mistä tiedän, voiko apurahasta vähentää kuluja?
Oikeuden vähentää kuluja määrittelee apurahan myöntäjä. Asia kannattaa siis tarkistaa apurahan myöntöpäätökseltä tai suoraan apurahan myöntäjältä. Voit esittää hakemuksella kuluja, vaikka et olisi varma oikeudesta vähentää kuluja: Mela antaa lopullisen vakuutuspäätöksen apurahan myöntäjän tekemän ilmoituksen perusteella ja ottaa vakuutuspäätöksellä kantaa, mikäli myöntäjä ei salli vähentää kuluja.

Minkä verran kuluja voin ilmoittaa hakemuksella?
Yleissääntö on, että mikäli apuraha on myönnetty työskentelyyn ja siitä aiheutuviin kuluihin ilman tarkempaa rajoitetta, voidaan kuluja huomioida enintään puolet apurahan kokonaismäärästä. Monet myöntäjät ovat kuitenkin määritelleet erikseen kuinka paljon kuluja saa vähentää. 

Mikäli apurahan myöntäjä on ilmoittanut apurahan käytettäväksi ainoastaan työskentelyyn, perustuu vakuutus apurahan kokonaismäärään. 

Voit ilmoittaa kuluja hakemuksella sen mukaan, miten haluaisit Melan huomioivan niitä vakuutuksen tasoa määriteltäessä. Vakuutuspäätöstä annettaessa kuluja voidaan kuitenkin huomioida apurahan myöntäjän asettamien ehtojen sekä maatalousyrittäjän eläkelain asettamien rajojen mukaan. 

Minkälaiset kulut ovat vakuutuksen kannalta vähennyskelpoisia?
Vähennyskelpoisia kuluja ovat mm. apurahatyöskentelystä aiheutuvat materiaalihankinnat, matkakulut ja työhuonekustannukset.

Päivittäiset elinkustannukset (esim. vuokra, ruoka, päivittäisbussiliput), verot tai lakisääteiset vakuutusmaksut eivät ole lainmukaisia vähennyskelpoisia kuluja. 

Ulkomailla työskenneltäessä apurahasta voidaan huomioida myös elämisestä aiheutuvia kuluja kohonneiden elinkustannusten perusteella.

En tiedä vielä kulujen tarkkaa määrää. Voinko muuttaa kulujen määrää myöhemmin?
Vakuutuksen tasoa ei voida tarkistaa päätöksen tultua lainvoimaiseksi (30 päivää päätöksenannon jälkeen). Tästä johtuen apurahansaajan tulee vakuutushakemusta tehtäessä ilmoittaa kulut sen mukaisena, miten hän haluaa sen tehtävän. 

Tuleeko kuluista toimittaa tositteita?
Mela ei edellytä kuluista tositteita tai kuitteja. Hakemuksella esitettävä kuluerittely voi olla arvio kulujen määrästä. Tärkeintä on, että kuluerittelystä käy ilmi pääpiirteittäin kulujen käyttötarkoitus ja niiden kokonaismäärä.

Päivitetty 01.07.2013