Sujuva arkielämä

Terveys on tärkeimpiä hyvän elämän osatekijöitä, mutta toimintakyky arki- ja työelämässä ei riipu pelkästään fyysisestä terveydentilasta. Itsensä terveiksi tuntevilla voi olla monia sairauksia, mutta he voivat silti kokea itsensä toimintakykyisiksi. Toimintakyvyssä onkin kyse jokapäiväisen elämän sujuvuudesta ja mahdollisuudesta toteuttaa itselleen tärkeitä asioita. Hyvää arkea kuvaavat onnellisuus, mielenrauha, ilo ja tyytyväisyys. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi tukevat toinen toisiaan.

Tutkimusten mukaan ihminen kokee itsensä sitä terveemmäksi, mitä enemmän hänellä on sosiaalista pääomaa. Sosiaalista pääomaa kasvattavat sosiaaliset suhteet, yhdistystoiminta, luottamustoimet ja yhteisöllisyys. Sosiaalisen pääoman yhteys koettuun terveyteen säilyy, vaikka muiden terveyteen vaikuttavien tekijöiden kuten iän, sukupuolen ja pitkäaikaisen sairauden vaikutukset vakioidaan.

Maatalousyrittäjät kokevat työn kuormittavuuden, tapaturmavaarat, nostot, työasennot ja pölyt sekä kemialliset aineet yleisimmin työtä haittaaviksi tekijöiksi. Yrittäjältä vaaditaan entistä enemmän valmiuksia yrityksen johtamiseen ja riskien hallintaan. Henkistä painetta voi syntyä myös jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä maatalousalalla. Työterveyshuollon palvelut tukevat terveyttä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Päivitetty 01.02.2013